Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Kuruluş ve Görevler

04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve 06.07.2011 tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de bu yeni Bakanlık faaliyetlerine başlamıştır.

            644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen maddeler ile Bakanlığımız birimlerine yeni birim ve görevler eklenmiştir.

            Bu kapsamda; Müdürlüğümüzde Şube Müdürlerinin Görev Tanımları aşağıdaki gibi   yeniden oluşturulmuştur.

                       
1-     ŞUBE MÜDÜRÜ
          İmar,İskan ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.
-         Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili görevleri yapmak.
-         3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak.
-         5543 sayılı İskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.
-         5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.
-         Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.
-        644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen İmar İskan ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-        Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen İmar,İskan ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.
 
2-     ŞUBE MÜDÜRÜ
           Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         Kamu yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, projelerini yapmak.
-         Kamu Yapıları Tesislerinin Plankote, röleve ve Vaziyet Planlarını hazırlamak.
-        Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı yazıları doğrultusunda, Özel kuruluşlara uygunluk görüşü verilmesi ve raporlarını hazırlamak.
-         Diğer kamu kuruluşlarının, proje müelliflerine hazırlattıkları projeleri incelemek.
-        644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-        Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-        İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.
 
3- ŞUBE MÜDÜRÜ:
Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         Kamu Yapıları ve tesislerinin proje hazırlık ve onay işlemlerinden sonraki yapıma yönelik iş ve işlemlerini yapmak.
-         Kamu Yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını ve keşiflerini(ödenek teminine esas tahmini bedel ile yaklaşık maliyet hesaplarını ) hazırlamak.
      -       4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen şekilde ihale ve sonrası işlemleri
           yapmak    ve yapı denetim hizmetlerini sağlamak. 
 
-         Müdürlüğümüz İhale İşlem Bürosunun iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip etmek ve sağlamak.
-          Bakanlığımızın 17.05.2011 tarih ve 1748 sayılı yazılarında belirtilen Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına düzenli veri girişinin yapılmasını sağlanmak,
-         SGK İl Müdürlüğünün 26.08.2011 tarih ve 16.950.363 sayılı yazılarında belirtilen kurumumuzdan alacağı olan işverenlerin şifre ile SGK borcu sorgulamasının yapılmasını sağlamak.   
-         644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.
-          
 
4- ŞUBE MÜDÜRÜ
          Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak.
-         4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak.
-         Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
-         5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
-         Laboratuar ile ilgili işleri yapmak.
-         16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Doğrultusunda, bahse konu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yürütmek.
-         İl Yapı Denetim Komisyonunun Koordinasyonunu yürütmek ve buna ait işlemleri takip etmek.
-        Yapı Denetim ile ilgili her türlü yazışma,Genelge takibi, WEB sayfasının günlük takibi ve işlenmesi hususlarını yapmak.
-         644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.
 
5- ŞUBE MÜDÜRÜ
          ÇED.ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         ÇED Belgesi verilmesi.
-         İzleme-Kontrol yapılması.
-         İl Çevre Düzeni Planının takibi.
-         ÇED ile ilgili şikayetlerin incelenmesi.
-         Çevre izinlerinin değerlendirilmesi ve verilmesi.
-         644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile  Bakanlığımıza verilen ÇED ve Çevre izinlerinden sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen ÇED.ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         İdarece verilecek diğer işlemleri yapmak.
 
6- ŞUBE MÜDÜRÜ
         Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
-         Yönetmelikler bazında ildeki mevzuata giren iş ve işlemlerin (hava,su,atıklar,ambalajlar vb.)denetimini yapmak.
-         Sanayi Tesislerinin denetimini yapmak.
-         Mahalli Çevre Kurulunu toplamak ve alınan karaların uygulanmasını denetlemek.
-         Deşarj ve emisyon izinlerinin verilmesi.
-          Çevre Yönetimi Yönetmelikleri ile ilgili denetim ve kontrolleri yapmak.
-         644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Çevre Yönetimi  ve Denetiminden Sorumlu  Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-         İdarece verilecek diğer işlemleri yapmak.
 
7- ŞUBE MÜDÜRÜ
         İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müd.nün Görevleri
-         Personel ile ilgili görevleri yapmak.
-         İdari işler ile ilgili görevleri yapmak.
-         Bilgi İşlem ile ilgili görevleri yapmak.
-         Bütçe hazırlığı ve  harcamalarla  ilgili görevleri yapmak.
-         Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili görevleri yapmak.
-         Hizmet Binası ve araçlarla ilgili  görevleri yapmak.
-         644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
-          Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.
       -     İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.